Zrzeszenie Federalne - Polska Rada w Niemczech T.z:

Opiera się na polsko-niemieckim traktacie z 17 czerwca 1991 r., w szczególności na art. 20 i 21.

Działa na podstawie i w granicach ustawy zasadniczej i innych przepisów prawa wewnętrznego Republiki Federalnej Niemiec, jak również przepisów prawa Unii Europejskiej i innych przepisów prawa międzynarodowego, ratyfikowanych i obowiązujących w RFN.

Bezwzględnie przestrzega postanowień statutu oraz realizuje uchwały walnego zgromadzenia.

Konsekwentnie stoi na stanowisku całkowitej autonomii i suwerenności organizacyjnej wobec wszystkich władz, urzędów, innych organizacji i osób polskich, niemieckich i wszelkich innych.

 Kieruje się zasadą jawności i jest otwarta dla wszystkich organizacji, które akceptują jej statut.

służy:

  •    organizacjom i osobom wymienionym w art. 20 traktatu;
  •    współpracy, zrozumieniu i pojednaniu polsko-niemieckiemu;
  •    zjednoczeniu i integracji organizacji polskich i polonijnych w Niemczech;
  •    procesowi integracji Rzeczypospolitej Polskiej ze strukturami europejskimi;
  •    promocji języka polskiego w Niemczech, promocji kultury polskiej oraz polskiej gospodarki i myśli technicznej;
  •    kreowaniu pozytywnego wizerunku Polski i Polaka w Niemczech.

Polska Rada w Niemczech – Zrzeszenie Federalne T. z powstała w 1996 roku i została zarejestrowana w następnym roku w sądzie grodzkim w Bonn – Königswinter.

Zrzeszenie posiada status wyższej użyteczności publicznej.

Jako jedyna z naczelnych organizacji skupiających Polonię niemiecką ma struktury dopasowane do struktur związkowych Niemieckiej Republiki Federalnej. Posiada swoje przedstawicielstwa (naczelne organizacje członkowskie) we wszystkich republikach związkowych Niemiec, gdzie występują skupiska Polonii i Polaków, a mianowicie w: Bawarii, Badenii -Wirtembergii, Nadrenii – Palatynacie, Północnej Nadrenii – Westfalii, Dolnej Saksonii, Brandenburgii, Saksonii i Turyngii, Bremie, Hamburgu, Berlinie.

W jej skład wchodzą również naczelne organizacje branżowe i zrzeszenia federalne o zasięgu ogólnoniemieckim, np. Zrzeszenie Federalne Polskich Inżynierów i Techników, Związek Dziennikarzy Polskich, Zrzeszenie Federalne – Polskie Forum w Niemczech, Stowarzyszenie Polskich Handlowców i Przemysłowców „BERPOL”.

Głównym celem zrzeszenia jest pielęgnacja i rozwój przyjaznych stosunków między Narodem polskim i niemieckim na podstawie równouprawnienia, tolerancji i wzajemnego poszanowania.

Zrzeszenie Federalne – Polska Rada w Niemczech T. z. służy również:

1. współpracy, zrozumieniu i pojednaniu polsko-niemieckiemu;

2. promocji języka i kultury polskiej w Niemczech, polskiej gospodarki i myśli technicznej;

3. procesowi integracji Rzeczypospolitej Polskiej ze strukturami europejskimi;

4. kreowaniu pozytywnego wizerunku Polski i Polaka w Niemczech;

5. stowarzyszeniom i osobom wymienionym w art. 20 Traktatu;

6. zjednoczeniu i integracji organizacji polskich i polonijnych w Niemczech.

Jest to realizowane szczególnie poprzez dążenie do zachowania i rozwijania swojej tożsamości etnicznej, językowej i kulturowej przez żyjące w Niemczech osoby polskiego pochodzenia lub osoby przyznające się do języka, kultury lub tradycji polskiej, na podstawie polsko – niemieckiego Traktatu z 17 czerwca 1991 roku i załączonych do niego listów Ministrów Spraw Zagranicznych.

Wszystkie Zrzeszenia krajowe (Landesverbände) powstały w tym samym czasie jak Zrzeszenie Federalne i zarówno podstawą, jak i celem ich działalności jest realizacja polsko – niemieckiego traktatu „O dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” z 17 czerwca 1991 roku.

Zrzeszenie Federalne – Polska Rada w Niemczech T. Z. jest członkiem Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech, poprzez który jest reprezentowane w Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych i Radzie Polonii Świata. W zarządach tych organizacji zasiada przewodniczący naszego zrzeszenia.

Polska Rada w Niemczech współpracuje z wieloma organizacjami zarówno z Polski jak i z całego świata, m.in. ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”, Uniwersytetem Szczecińskim, władzami samorządowymi województwa zachodniopomorskiego, Fundacją „Instytut Lecha Wałęsy”, Małopolskim Forum Współpracy z Polonią.

© 2004 Polska Rada w Niemczech. All Rights Reserved. Designed By E-Daron