P1090923Tegoroczny festyn polonijny „Zabawa bez granic” odbył się w niedzielę, 09.09.2018 na łąkach między Lübars i Blankenfelde (dzielnica Berlin-Reinickedorf) w godzinach 11.00 – 18.00. Organizatorem imprezy była Polska Rada w Berlinie, która przy pomocy berlińskich organzacji polonijnych oraz licznego grona osób wspierających działalność Rady zapewniła liczne atrakcje dla wszystkich grup wiekowych. Te­goroczny festyn zdominowały gry i konkursy wie­dzy o Polsce z uwagi na Jubilesz 100. rocznicy od­zyskania przez Polską niepodległości. Jubileusz ten był również powodem zorganizowania dla mło­dzieży „Biegu dla Niepodległej”. Niektóre z naszych miluśińskich przebiegły cały dystans w towarzystwie swoich rodziców. Uczestnicy biegu otrzymali od or­ganizatorów pamiątkowe medale i dyplomy, które wręczała konsul ds. Polonii – Jowita Wencius.

W programie nie zabrakło robótek ręcznych, za­jęć plastycznych, graffiti, konkursów, gier i zabaw sprawnościowych dla dzieci i młodzieży, m.in. dzieci budowały w ramach warsztatów latawce, które następnie wzięły udział w konkursie latawca. Wielką atrakcją festynu był dmuchany plac zabaw, przed którym nieprzerwanie ustawiały się kolejki.

W niedzielny, słoneczny dzień tłumy polskich i nie­mieckich gości odwiedziły „Zabawę bez granic”.

Uczestnicy festynu mieli również okazję do spróbowa­nia specjałów polskiej kuchni. W ofercie kulinarnej nie zabrakło polskiego piwa i napojów bezalkoholowych. Oprawę muzyczną zapewniły polonijne grupy mu­zyczne z Berlina, z dużym zainteresowaniem publicz­ności spotkał się występ kapeli dętej Fanfare-Gertrude.

Wśród oficjalych gości jesiennego festynu znaleźli się posłowie do Berlińskiego Parlamentu, Burghard Dregger oraz Michael Dietmann, Radna ds. Kultury z dzielnicy Berlin-Reinickendorf Katrin Schulze­-Berndt, stronę polską reprezentowali: Konsul Ge­neralny Polskiej Ambasady w Berlinie Marcin Jaku­bowski oraz nowo przybyła konsul ds. Polonii Polskiej Ambasady w Berlinie Jowita Wencius, a stronę polonijną dyrektor Biura Polonii w Berlinie oraz wiceprezydent Konwentu – Alexander Zając.

Tegoroczny festyn jesienny został zorganizowany dzięki środkom Pełnomocnika Rządu Federalnego ds. Kultury i Mediów, Ministerstwa Spraw Zagra­nicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Konwentu Organizacji Polskich w Niemczech i był dużym suk­cesem organizacyjnym.

 Joanna Trümner

 

 

 

 

1 193498W dniach 20 do 23 września w Warszawie pod hasłem „Łączy nas Niepodległa” odbył się V Światowy Zjazd Polonii i Polaków z Zagranicy. To wyjątkowe spotkanie Polonii z całego świata przeszło właśnie do historii.

Zjazd zaplanowano dla uczczenia jubileuszu 100-lecia odzyskania niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej odrodzonej w 1918 roku. Inicjatorem Zjazdu była Rada Polo­nii Świata, a organizację powierzono Stowarzysze­niu Wspólnota Polska. Zjazd sfinansowany został przez Senat RP, który to z urzędu patronuje Polo­nii rozsianej po całym świecie. W V Zjeździe Po­lonii z całego świata wzięło udział ponad 6oo uczestników z 44 krajów reprezentujących około 200 organizacji.

Na rozpoczęcie Zjazdu w archikatedrze św. Jana uczestnicy wzięli udział w mszy koncelebro­wanej przez Arcybiskupa Metropolitę Warszaw­skiego Kardynała Kazimierza Nycza w intencji oj­czyzny. Po mszy Polonia Świata złożyła wieńce na grobie Nieznanego Żołnierza. Zjazd zainauguro­wała uroczysta sesja w polskim parlamencie w sali plenarnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. W swoim pzemówieniu inauguracyjnym prezes Rady Polonii Świata, Teresa Berezowska, poruszyła szereg wątków łączących Polonię z krajem ojczy­stym, mówiąc m.in., że łączy nas nasza polonijna działalność, wiara i nadzieja na przyszłość.

P1180633Z inicjatywy Biura Polonii w Berlinie w ber­lińskiej Bazylice św. Jana Chrzciciela 12 sierpnia 2018 roku po raz pierwszy w Niemczech wykonana została słynna Symfonia h-moll op. 24 Polonia Ignacego Jana Paderew­skiego. To znakomite dzieło zinterpretowała świa­towej sławy Orkiestra Narodowej Filharmonii Lwowskiej pod dyrekcją prof. Bohdana Boguszew­skiego. Koncerty grane w ramach XIV Międzyna­rodowego Festiwalu Muzycznego Sacrum Non Pro­fanum zaliczane są obecnie do najważniejszych wydarzeń artystycznych w Polsce. Muzycy Filhar­monii Lwowskiej wraz z dyrygentem pochodzącym ze Szczecina świetnie uchwycili zamysł kompozy­cyjny autora i oddali charakterystyczną dla polskiej muzyki emocjonalność.

„Symfonia h-moll op. 24 powstała w latach 1903–07, tworzona ręką nie tylko wybitnego kom­pozytora i pianisty, ale również polityka i patrioty, które całe życie poświęcił Polsce i walce o jej nie­podległość. Ignacy Jan Paderewski skomponował Polonię na okoliczność obchodów 40-lecia Po­wstania Styczniowego, pełen wiary i nadziei na odzyskanie wolności przez Ojczyznę. Trzy części utworu spajają niezwykle sugestywny, ilustra­cyjny „motyw przemocy”. Pierwsza z nich, utrzy­mana w nastroju zadumy i smutku, emanuje dra­matyzmem. Elegijna część druga wyraża tęsknotę i marzenia o szczęściu. Finał rozbrzmiewa moty­wami polskiego hymnu narodowego i mimo po­jawiającego się znów kilkakrotnie motywu prze­mocy, cała część tchnie nadzieją, a wieńczy ją triumfalna koda. Symfonia h-moll stała się dzie­łem proroczym nie tylko dla Polski, ale także dla samego kompozytora. Paderewski zapisał się zło­tymi zgłoskami na kartach historii naszej Ojczy­zny – w 10 lat po napisaniu Polonii rozpoczął ka­rierę jako polityk, stając się ambasadorem polskich spraw na świecie…”. (źródło: https:// culture.pl/pl/dzielo/ignacy-jan-paderewski-symfonia-h-moll-op-24-polonia)

Koncert w Berlinie wśród Polonii berlińskiej wzbudził ogromny zachwyt i podziw, orkiestra wraz z dyrygentem nagrodzona została gromkimi brawami.

Organizatorami koncertu była Polska Misja Ka­tolicka oraz Biuro Polonii w Berlinie.

Krystyna Koziewicz

P120083911 listopada 2018 to historyczna data i najważniejszy dzień dla Polski i wszystkich Polaków na całym świecie – 100. rocznica Niepodległości Polski. W tym dniu z inicjatywy Polskiej Rady Związku Krajowego i jej przewodniczącego Ferdynanda Domaradzkiego obchodziliśmy uroczyście 100-lecie Niepodległości. Polonia berlińska świętowała RAZEM pod biało-czerwonymi barwami, ażeby tego dnia poczuć wspólnotę razem z niemieckimi przyjaciółmi.

W zabytkowej auli Katharina–Heinroth Grundschule uroczystości rozpoczęły się odśpiewaniem hymnu narodowego „Jeszcze Polska nie zginęła”, po czym głos zabrał przewodniczący Polskiej Rady Ferdynand Doma­radzki, witając dostojnych gości, m.in. konsul ds. Polonii Panią Jowitę Wencius, księdza Polskiej Mi­sji Katolickiej Marka Kędzierskiego, dyrektor szkoły Panią Ewę Kampes oraz licznie zgroma­dzoną Polonię.

W słowie wstępnym Ferdynand Domaradzki na­wiązał do historii powstania Niepodległej Polski i jej bohaterów: Józefa Piłsudskiego, Ignacego Pa­derewskiego, Romana Dmowskiego, Wincentego Witosa oraz Wojciecha Korfantego. Przypomniał, iż reprezentowali różne poglądy polityczne, różnili się przynależnością społeczną i religijną, urodzili się pod różnymi zaborami. Mimo to potrafili zjed­noczyć się wokół jednego, nadrzędnego celu: NIE­PODLEGŁOŚCI. Nie oznaczało to, że we wszyst­kim byli zgodni i we wszystkim wzorowo współdziałali. Pozostali wierni własnym poglądom, ale wykorzystali sprzyjające warunki zewnętrzne i poprowadzili Polaków ku Niepodległości. Słowa, które zostały wypowiedziane przez Domaradz­kiego, zabrzmiały w dzisiejszych czasach jako mo­del, wzór godny do naśladowania dla każdego, wszystkich ludzi.

P1150753Połączone kluby PTTK Berlin i PTTK im. W. Korfantego zorgani­zowały 22 kwietnia 2018 roku V Polonijny Rajd PTTK. Słuszne zało­żenie, bo aktywność fizyczną, a przy okazji zdrowy tryb życia, najlepiej propagować na tak zwanym „łonie” Natury.

Zebraliśmy się w pobliżu stacji kolejki Weidmainnslust o godzinie 11. W sportowym odzieniu i dobrych nastrojach gromadziliśmy się tłumnie w pobliskiej kawiarence. Nie kończące się powitania każdego z każdym dowodzą, że jesteśmy bratnimi duszami. Polonia berlińska, jak rzadko która grupa etniczna w Berlinie, słynna jest ze spektakularnych inicjatyw. Berliński Klub PTTK prowadzi szeroko rozwiniętą działalność. Oprócz atrakcyjnych wycieczek po Berlinie i Brandenburgii członkowie Klubu zapoznają się z historią regionu i wspólnie odwiedzają polskie miejsca pamięci.

Pogoda dopisała, „jak zwykle”, dodaje Piotr Swiderski. Trasa dłu­gości 9 km za każdym razem ulega niewielkim zmianom, za to meta zawsze jest na „Dworze” czyli w Lübars, u Ferdynanda Domaradzkiego, przewodniczącego Polskiej Rady, Oddział w Berlinie. Od 30 lat łąka w Lübars jest dla Polaków i Polonii miejscem spotkań integracyjnych.

© 2004 Polska Rada w Niemczech. All Rights Reserved. Designed By E-Daron